เรื่องที่ 51 เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล อาจจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ครับ

คลิกที่นี่

Advertisements

เรื่องที่ 50 เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 (26-27 พค 61)

เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 (26-27 พค 61)

1.เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 2.แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3.แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561 4.เกณฑ์รางวัลคุณภาพOBECQA การจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงร่างองค์กร เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 เอกสารชุดฝึกอบรม

OP1 นค.-ขก. TQA-นค.-ขก. แนวทางการดำเนินงานWCSS_16พค61

ที่มา : http://www.kksec.go.th/spm25/index.php/home

เรื่องที่ 49 เอกสารดาวน์โหลดประกอบการอบรม 6 ภูมิภาค โรงเรียนมาตรฐานสากล 4-7 เมษายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2561
ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารดาวน์โหลดประกอบการอบรม 6 ภูมิภาค โรงเรียนมาตรฐานสากล

คลิกเลย1  คลิกเลย2

เรื่องที่ 48 สื่อการสอน 3D (5 กลุ่มสาระฯหลัก) ของ สมป.

สื่อแอนิเมชั่น 3 D ที่มีคุณภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกเลยครับ

สื่อการสอน 3D season 3 (5 กลุ่มสาระฯหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) คลิกที่นี่

สื่อการสอน 3D season 4 (5 กลุ่มสาระฯหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) คลิกที่นี่

สื่อการสอน 3D season 5 (5 กลุ่มสาระฯหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ สมป (สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

เรื่องที่ 47 เอกสารประกอบการสอน IS ของโรงเรียนต่าง ๆ

วันนี้ขอนำเสนอเอกสารประกอบการสอน IS ของโรงเรียนต่าง ๆ ที่คัดสรรแล้วว่าดีมีคุณภาพ 5 รายการ

เอกสาร คุณครู  อริสา  บุตรดามา คลิกที่นี่

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน IS1,IS2และ IS3 คลิกที่นี่

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คลิกที่นี่

คุณครูอัจฉรา นิลทะวง์  คลิกที่นี่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  คลิกที่นี่

ขอขอบพระคุณผู้จัดทำเอกสารที่อ้างอิงตามลิงค์ทุกท่าน

เรื่องที่ 46 วิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระที่ไม่สอบ O-NET

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ

เอกสารคู่มือ การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ Performance

powerpoint ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

powerpoint หน่วยที่ 1

powerpoint หน่วยที่ 2

powerpoint หน่วยที่ 3

powerpoint หน่วยที่ 4

powerpoint หน่วยที่ 5

powerpoint หน่วยที่ 6

รูปภาพบรรยากาศภายในงานการอบรม

ที่มา : http://bet.obec.go.th/index/?p=6527  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องที่ 45 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. (OBECQA) สำหรับเตรียมรับการประเมิน OBECQA

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. (OBECQA) : โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี : EP1

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. (OBECQA) : โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี : EP2

การประเมินพัฒนาการโรงเรียนตามแนวทางเกณฑ์ OBECQA โดยใช้ School Excellence Framework (1/4)
โดย นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

การประเมินพัฒนาการโรงเรียนตามแนวทางเกณฑ์ OBECQA โดยใช้ School Excellence Framework (2/4)

การประเมินพัฒนาการโรงเรียนตามแนวทางเกณฑ์ OBECQA โดยใช้ School Excellence Framework (3/4)

การประเมินพัฒนาการโรงเรียนตามแนวทางเกณฑ์ OBECQA โดยใช้ School Excellence Framework (4/4)

ประเมิน OBECQA โรงเรียนบางละมุง สพม18 ชลบุรี

แนวทางประเมิน OBECQA 1 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย