RSS

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

วิธีการเผยแพร่ผลงานนักเรียน IS2 และ IS3

1. คลิกที่ Enter your comment here…

2. พิมพ์หรือคัดลอกข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อ

3. ใส่อีเมล์

4. คลิกที่  ความเห็นเรื่อง

ข้อความจะปรากฏบนเว็บ

Advertisements
 

21 responses to “เผยแพร่ผลงานนักเรียน

 1. tanadechcps

  กุมภาพันธ์ 4, 2014 at 11:53 am

  บทคัดย่อเรื่องที่ 1

   
 2. tanadechcps

  กุมภาพันธ์ 4, 2014 at 11:55 am

  บทคัดย่อเรื่องที่ 2

   
 3. ม.5/9

  กุมภาพันธ์ 14, 2014 at 3:53 pm

  บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1) เพื่อศึกษาการบริโภคน้ำอัดลมของเยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษา
  2) เพื่อทดสอบแนวทางในการบริโภคน้ำอัดลมให้กับเยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษา
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
  เยาวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมแพศึกษา จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ให้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจำนวน 1 ฉบับ สำหรับเยาวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมแพศึกษา สำหรับการปริโภคน้ำอัดลมนั้นได้ใช้กิจกรรมแทรกแซงประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เยาวชนแก่โรงเรียน และ กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน ภายหลังจากการใส่กิจกรรมแทรกแซงแล้วเยาวชนโรงเรียนชุมแพศึกษามีการบริโภคน้ำอัดลมน้อยลง โดยพบว่าการใช้แบบสอบถามในการบริโภคน้ำอัดลมของเยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษา มีค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมดีขึ้น
  สรุปได้ว่า แนวทางการบริโภคน้ำอัดลมของเยาวชนโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการบริโภคแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้

   
 4. SP

  มิถุนายน 3, 2014 at 7:14 pm

  บทคัดย่อ

   
 5. บทที่ 2

  สิงหาคม 25, 2015 at 1:20 pm

  บทที่ 2

   
 6. shasacool

  ตุลาคม 25, 2015 at 8:19 pm

  thank

   
 7. พีรพัฒน์

  พฤศจิกายน 8, 2015 at 11:08 am

  บทคัดย่อเรื่องที่ 2

   
 8. 5/3-4.9.14.33

  กุมภาพันธ์ 7, 2016 at 8:21 pm

  บทคัดย่อ
  ปัจจุบันขยะบนโลกของเรานั้นมีเยอะและทำลายได้ยาก ขยะมูลฝอยคือ เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดำรงชีวิต และอื่นๆ ขยะมี3ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1.ขยะเปียก ประเภที่2.ขยะแห้ง และ ประเภทที่3.ขยะอันตราย ขยะนั้นมีทั้งย่อยสลายได้ง่าย ย่อยสลายได้ยากและย่อยสลายไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงต้องแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อที่จะนำไปย่อยสลายได้ง่ายขึ้น
  นอกจากจะคัดแยกขยะก่อนทิ้งแล้ว เราต้องทิ้งขยะให้ถูกถังอีกด้วย ซึ่งถังขยะนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภทโดยแต่ล่ะถังจะมีสีที่แตกต่างกัน คือ 1.ถังสีเขียว สำหรับรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 2.สีเหลือง สำหรับรองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ 3.สีเทาฝาสีส้ม สำหรับรองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 4.สีฟ้า สำหรับรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล โดยวิธีกำจัดขยะมูลฝอย มีหลากหลายวิธี เช่น การนำขยะไปรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ การกลบฝังดิน เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำลายแต่ล่ะอย่าง ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกันไป

  Abstract
  Rubbish on our planet is hard to destroy. Rubbish is waste and sewage. It is caused by human and animals. As well as other things, the clean up from the street market or the other. from production, consumption, excretion and living. There are three types of rubbish include 1.wet rubbish 2.dry rubbish and 3.hazardous rubbish. The rubbish is digested easily , biodegradable and non-biodegradable. So, We need to separate rubbish before disposal to make it easy to digest.
  In addition to separate rubbish before dumping it. We must throw in the correct Trash bin correct as well. Trash has four categories are 1. Green tank , for garbage, rotten and decomposed faster. 2. Yellow tank , for rubbish that can be recycled or sold. 3. Tank gray orange cap , for rubbish with dangerous creatures and the environment. 4. Tank Blue , for non-biodegradable rubbish , Non-toxic and not worth recycling. Waste Disposal Methods have variety of ways such as importing waste recycled ,new recycling ,Landfills soil etc. It has both advantages and disadvantages to destroy

   
 9. 5/3-8,11,15,21

  กุมภาพันธ์ 8, 2016 at 8:16 pm

  บทคัดย่อ
  น้ำผึ้งจัดเป็นอาหารธรรมชาติ มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ช่วยเสริมสุขภาพ มีสรรพคุณทางยาและคุณค่ามาก และยังเป็นอาหารบำรุงผิวที่มีประโยชน์เหมาะกับเรื่องความสวยงาม และน้ำผึ้งเป็นอาหารหวานที่ผึ้งผลิตโดยใช้น้ำต้อยจากดอกไม้ น้ำผึ้งมักหมายถึงชนิดที่ผลิตโดยผึ้งน้ำหวานในสายพันธุ์ Apis เนื่องจากเป็นผึ้งเก็บน้ำหวานให้คุณภาพสูง ผึ้งสามารถเลี้ยงระบบกล่องได้ น้ำผึ้งถูกใช้เป็นสารให้อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด
  ดังนั้นน้ำผึ้งจึงมีสรรพคุณมากมายหลายอย่าง มีทั้งคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติทางความงามและสามารถนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับน้ำผึ้งไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ และเผยแพร่สืบทอดต่อไปได้

  Abstract
  Honey is a natural food. Human knows it is good for health. It has medicinal properties and valuable. It is useful for skin beauty. Honey is a sweet food made by bees from flower Ngmtgai. Honey usually refers to a type produced by bees in nectar species Apis. Because the bees to collect the nectar quality and the system can feed box and are used as feed additives and many drinks.
  So, honey has many virtues. Both medicinal properties, and beauty. Honey can be used for various methods used in everyday life. We can bring information about the honey used as a guide in life, occupation, and published on possible successors.

   
 10. 5/3-1,3,24,31

  กุมภาพันธ์ 10, 2016 at 8:11 pm

  บทคัดย่อ
  ขมิ้นชันมีประโยชน์อีกอย่างที่สำคัญคือ มีวิตามิน เอ, ซี, อี ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง 3 ตัว จึงมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับ สมานแผลภายในกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ทำความสะอาดลำไส้ เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ ต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งตับ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง กำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไปและสะสมในร่างกายเตรียมก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็ง ช่วยขับน้ำนมสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรได้ดี ประโยชน์ของขมิ้นชัน ที่มากมายทั้งสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของขมิ้นชันในด้านช่วยบำรุงความงามของสตรีและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงเท่านี้ก็ทำ ให้ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้อย่างแท้จริงสิ่งที่หาได้ง่ายภายในบ้านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม
  Abstract
  Turmeric is another important benefit is that there are vitamins A, C, E to enter the body and will work with all three, so it had the effect of reducing fat in the liver. The stomach wound healing Digestive Intestinal Cleansing Turn fat into muscle Antioxidants protect against liver cancer Immunity to the skin Removal of mold contamination in food intake and accumulate in body preparation, forming a tumor. Help milk for women after childbirth as well. Benefits of Turmeric The many medicinal properties and benefits of curcumin in helping maintain the beauty of women and the nutrients that are beneficial to the body. Just do it Turmeric is an herb to truly find out what is inside the house used to be. It also creates harmony. Further work is needed

   
 11. 5/3-13,16,17,37

  กุมภาพันธ์ 15, 2016 at 8:47 pm

  ชื่อเรื่อง การดื่มน้ำที่ถูกวิธี
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวพิชณ์สินี ศักดิ์เสือ เลขที่ 13
  2. นางสาวพิรญาณ์ จันทร์แป๊ะ เลขที่ 16
  3. นางสาววรรณิศา ใจเอื้อ เลขที่ 17
  4. นายศราวุฒิ พิมพ์คำไหล เลขที่ 37
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
  ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ที่ปรึกษา คุณครูศศมน มะปราง
  บทคัดย่อ
  การดื่มน้ำให้ถูกวิธีนั้น ไม่มีใครที่สามารถรู้มาก่อนว่าเราจะต้องดื่มน้ำอุณหภูมิไหน และดื่มขนาดเท่าไหน ถึงจะมีผลต่อสุขภาพที่ดี แต่น้ำคือสิ่งที่ทุกคนต้องการในการบริโภค จึงทำให้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การดื่มน้ำก็เช่นกัน ทุกคนต้องการบริโภคที่สะอาด และดื่มอย่างปริมาณที่ต้องต้องการ
  นอกจากการดื่มน้ำแล้วเราต้องดื่มอย่างถูกวิธี ถ้าดื่มมากไปหรือปริมาณน้อยเกินไปจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ และเกิดความผิดปรกติในร่างกายของเราเอง การดื่มน้ำผิดวิธีจะส่งผลให้อวัยวะต่างๆทำงานไม่ดี ร่างกายเสียสมดุล เมื่อร่างกายเสียสมดุลร่างกายก็จะเสื่อมเร็ว และน้ำควรไม่เย็นมากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่ร่างกายแต่ละคนต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันทางเดียวที่รู้คือสังเกตตัวเองและรู้จักวิธีดื่มน้ำอย่างถูกต้องด้วย
  Drinking water properly. No one can know that we have to drink the water temperature, and drink size where to affect good health, but the water is what everyone wants in consumption. Therefore important to daily living, drinking water, too. Everyone needs to consume the clean. And drink like the quantity needed.
  In addition to drink the water, then we have to drink properly. If you drink too much or too little quantity will affect health. And abnormality in our body. Drinking water the wrong way will result in various organs work well, the body’s balance. When the body out of balance, the body will drain faster. And water should not be cold too much, however. The amount of water body, each to each person is different, the only way to know is to observe yourself and know how to drink water properly.

   
 12. 5/3-4.9.14.33 แก้

  กุมภาพันธ์ 15, 2016 at 9:34 pm

  ชื่อเรื่อง การแยกประเภทขยะ
  ผู้จัดทำ 1.นายกฤษฎิ์ ศรีบอย เลขที่4
  2.นางสาวกัญญนันทน์ มณีแผลงทวีชัย เลขที่9
  3.นางสาววิริญญา ดาผุย เลขที่14
  4.นายวัฒนากร แก้วโท เลขที่33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ปีการศึกษา 2558
  บทคัดย่อ
  ปัจจุบันขยะบนโลกของเรานั้นมีเยอะและทำลายได้ยาก ขยะมูลฝอยคือ เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดำรงชีวิต และอื่นๆ ขยะมี3ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1.ขยะเปียก ประเภทที่2.ขยะแห้ง และ ประเภทที่3.ขยะอันตราย ขยะนั้นมีทั้งย่อยสลายได้ง่าย ย่อยสลายได้ยากและย่อยสลายไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงต้องแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อที่จะนำไปย่อยสลายได้ง่ายขึ้น
  นอกจากจะคัดแยกขยะก่อนทิ้งแล้ว เราต้องทิ้งขยะให้ถูกถังอีกด้วย ซึ่งถังขยะนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภทโดยแต่ล่ะถังจะมีสีที่แตกต่างกัน คือ 1.ถังสีเขียว สำหรับรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 2.สีเหลือง สำหรับรองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ 3.สีเทาฝาสีส้ม สำหรับรองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 4.สีฟ้า สำหรับรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล โดยวิธีกำจัดขยะมูลฝอย มีหลากหลายวิธี เช่น การนำขยะไปรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ การกลบฝังดิน เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำลายแต่ล่ะอย่าง ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกันไป

  Abstract
  Rubbish on our planet is hard to destroy. Rubbish is waste and sewage. It is caused by human and animals. As well as other things, the clean up from the street market or the other. from production, consumption, excretion and living. There are three types of rubbish include 1.wet rubbish 2.dry rubbish and 3.hazardous rubbish. The rubbish is digested easily , biodegradable and non-biodegradable. So, We need to separate rubbish before disposal to make it easy to digest.
  In addition to separate rubbish before dumping it. We must throw in the correct Trash bin correct as well. Trash has four categories are 1. Green tank , for garbage, rotten and decomposed faster. 2. Yellow tank , for rubbish that can be recycled or sold. 3. Tank gray orange cap , for rubbish with dangerous creatures and the environment. 4. Tank Blue , for non-biodegradable rubbish , Non-toxic and not worth recycling. Waste Disposal Methods have variety of ways such as importing waste recycled ,new recycling ,Landfills soil etc. It has both advantages and disadvantages to destroy

   
 13. 5/3-8.11.15.21 แก้

  กุมภาพันธ์ 15, 2016 at 9:55 pm

  ชื่อเรื่อง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัสวิชา I30201 (IS1) ระดับชั้น ม.ปลาย
  ชื่อผู้จัดทำ
  1) นายปณิธาน ดีนาง เลขที่ 8
  2) นางสาวขนิษฐา คงสวัสดิ์ เลขที่ 11
  3) นางสาวศศิวิมล ตลับนิล เลขที่ 15
  4) นายณัฐพงษ์ วรสุทธิ์ เลขที่ 21
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูศศมน มะปราง
  สถานศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
  บทคัดย่อ
  น้ำผึ้งจัดเป็นอาหารธรรมชาติ มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ช่วยเสริมสุขภาพ มีสรรพคุณทางยาและคุณค่ามาก และยังเป็นอาหารบำรุงผิวที่มีประโยชน์เหมาะกับเรื่องความสวยงาม และน้ำผึ้งเป็นอาหารหวานที่ผึ้งผลิตโดยใช้น้ำต้อยจากดอกไม้ น้ำผึ้งมักหมายถึงชนิดที่ผลิตโดยผึ้งน้ำหวานในสายพันธุ์ Apis เนื่องจากเป็นผึ้งเก็บน้ำหวานให้คุณภาพสูง ผึ้งสามารถเลี้ยงระบบกล่องได้ น้ำผึ้งถูกใช้เป็นสารให้อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด
  ดังนั้นน้ำผึ้งจึงมีสรรพคุณมากมายหลายอย่าง มีทั้งคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติทางความงามและสามารถนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับน้ำผึ้งไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ และเผยแพร่สืบทอดต่อไปได้
  Abstract
  Honey is a natural food. Human knows it is good for health. It has medicinal properties and valuable. It is useful for skin beauty. Honey is a sweet food made by bees from flower Ngmtgai. Honey usually refers to a type produced by bees in nectar species Apis. Because the bees to collect the nectar quality and the system can feed box and are used as feed additives and many drinks.
  So, honey has many virtues. Both medicinal properties, and beauty. Honey can be used for various methods used in everyday life. We can bring information about the honey used as a guide in life, occupation, and published on possible successors.

   
 14. 5/3-5,6,23,27,38

  กุมภาพันธ์ 15, 2016 at 10:23 pm

  บทคัดย่อ
  โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย และเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกจึงมีความสำคัญตามมาด้วยซึ่งการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน การทำงานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายคือ ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนร่วมใจไมตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative study) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ดียิ่งขึ้น
  ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนร่วมใจไมตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เหตุผลเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวก เห็นผลได้รวดเร็ว และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้โอการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก รับรู้ถึงความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกและรับรู้ถึงผลดีของการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง และประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกจะสามารถทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยลงได้
  จากผลการวิจัยดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรสนับสนุนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มากขึ้นอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  Abstract
  Dengue Hemorrhagic Fever is the very important infectious disease that the mosquitoes as the vector. So, the prevention that has to participation of people in community is important too. The purpose of this research is to study the participation of Ruamjaimitee people, in The Meung District in Prevention for Dengue Hemorrhagic Fever. The research method was qualitative study. The data was collected by Focus Group Discussion. The researching result are to guide the way of increase the efficiency for prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.
  The result of this research indicated that the participation of Ruamjaimitee people, in The Meung District in Prevention for Dengue Hemorrhagic Fever. Almost of people protected themselves from the mosquitoes as the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever because it ‘s comfortable. The member’s understanding of disease risk , degree of danger , benefit of perception is fair. And they think that if the prevention is complete, the Dengue Hemorrhagic Fever patients are decrease.
  The study found that the people in the community should increase their participation to prevent Dengue Hemorrhagic Fever. The government local sectors should encourage and develop the capacity and efficiency of their people so that they can depend on themselves by receiving more knowledge about the prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever in our community.

   
 15. chonnipa

  กุมภาพันธ์ 16, 2016 at 7:59 am

  ชื่อเรื่อง : น้ำมะเขือเทศ “Tomato juice”
  ผู้จัดทำ : 1)นาย พีระพัฒน์ กันยาน้อย เลขที่20
  2)น.ส ชนม์นิภา พันธ์รูปท้าว เลขที่28
  3)น.ส อาภากร ทับมั่นนวพร เลขที่30
  4)นาย ณัฐนนท์ ดั้นชัย เลขที่35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชุมแพศึกษา
  ปีการศึกษา : 2558
  บทคัดย่อ
  มะเขือเทศถือว่าเป็นผลไม้ที่มีผู้คนนิยมมากที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะรับประทานผลสดแล้วยังนำมาแปรรูปอยู่ในรูปของซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศซึ้งนิยมทานกันทั่วโลก แต่ในบ้านเราไม่ค่อยชอบกินกันเท่าไร มะเขือเทศมีสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกยังช่วยบำรุงสายตารักษาโรคร้าย และในส่วนของผู้หญิง มะเขือเทศเหมาะสมกับความงาม ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวและ ความอ่อนวัยได้ด้วยสารอาหารที่ซ้อนอยู่ในผลสีแดงๆนี้ได้
  Abstract
  Tomato is a fruit that is the most popular person in the world. It also is eaten fresh, but also processed in the form of ketchup. Tomato juice commonly eaten around the world. But we do not really eat much. Tomatoes contain many nutrients that are beneficial to the body to help treat eye diseases. In the case of tomatoes for women to enhance the beauty and skin health. Baby with nutrients that are stacked in the red this.

   
 16. (แก้) 8,11,15,21-5/3

  กุมภาพันธ์ 17, 2016 at 9:38 pm

  ชื่อเรื่อง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง
  ชื่อผู้จัดทำ
  1) นายปณิธาน ดีนาง เลขที่ 8
  2) นางสาวขนิษฐา คงสวัสดิ์ เลขที่ 11
  3) นางสาวศศิวิมล ตลับนิล เลขที่ 15
  4) นายณัฐพงษ์ วรสุทธิ์ เลขที่ 21
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูศศมน มะปราง
  ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
  บทคัดย่อ
  น้ำผึ้งจัดเป็นอาหารธรรมชาติ มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ช่วยเสริมสุขภาพ มีสรรพคุณทางยาและคุณค่ามาก และยังเป็นอาหารบำรุงผิวที่มีประโยชน์เหมาะกับเรื่องความสวยงาม และน้ำผึ้งเป็นอาหารหวานที่ผึ้งผลิตโดยใช้น้ำต้อยจากดอกไม้ น้ำผึ้งมักหมายถึงชนิดที่ผลิตโดยผึ้งน้ำหวานในสายพันธุ์ Apis เนื่องจากเป็นผึ้งเก็บน้ำหวานให้คุณภาพสูง ผึ้งสามารถเลี้ยงระบบกล่องได้ น้ำผึ้งถูกใช้เป็นสารให้อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด
  ดังนั้นน้ำผึ้งจึงมีสรรพคุณมากมายหลายอย่าง มีทั้งคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติทางความงามและสามารถนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับน้ำผึ้งไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ และเผยแพร่สืบทอดต่อไปได้
  Abstract
  Honey is a natural food. Human knows it is good for health. It has medicinal properties and valuable. It is useful for skin beauty. Honey is a sweet food made by bees from flower Ngmtgai. Honey usually refers to a type produced by bees in nectar species Apis. Because the bees to collect the nectar quality and the system can feed box and are used as feed additives and many drinks.
  So, honey has many virtues. Both medicinal properties, and beauty. Honey can be used for various methods used in everyday life. We can bring information about the honey used as a guide in life, occupation, and published on possible successors.

   
 17. 5/3 (20,28,30,35)

  กุมภาพันธ์ 17, 2016 at 11:37 pm

  ชื่อเรื่อง : น้ำมะเขือเทศ “Tomato juice”
  ผู้จัดทำ :
  1)นาย พีระพัฒน์ กันยาน้อย เลขที่20

  2)น.ส ชนม์นิภา พันธ์รูปท้าว เลขที่28

  3)น.ส อาภากร ทับมั่นนวพร เลขที่30

  4)นาย ณัฐนนท์ ดั้นชัย เลขที่35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ปีการศึกษา : 2558
  บทคัดย่อ
  มะเขือเทศถือว่าเป็นผลไม้ที่มีผู้คนนิยมมากที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะรับประทานผลสดแล้วยังนำมาแปรรูปอยู่ในรูปของซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศซึ้งนิยมทานกันทั่วโลก แต่ในบ้านเราไม่ค่อยชอบกินกันเท่าไร มะเขือเทศมีสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกยังช่วยบำรุงสายตารักษาโรคร้าย และในส่วนของผู้หญิง มะเขือเทศเหมาะสมกับความงาม ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวและ ความอ่อนวัยได้ด้วยสารอาหารที่ซ้อนอยู่ในผลสีแดงๆนี้ได้
  Abstract
  Tomato is a fruit that is the most popular person in the world. It also is eaten fresh, but also processed in the form of ketchup. Tomato juice commonly eaten around the world. But we do not really eat much. Tomatoes contain many nutrients that are beneficial to the body to help treat eye diseases. In the case of tomatoes for women to enhance the beauty and skin health. Baby with nutrients that are stacked in the red this.

   
 18. 5/3(7,19,32,34)

  กุมภาพันธ์ 18, 2016 at 10:06 pm

  เรื่อง ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในสังคมไทย
  ผู้จัดทำ
  นางสาวสุทธินันท์ โพธิ์กัณฑ์ เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  นายพร้อมพูน จินาย เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  นางสาวสุนิชา เผยพร เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  นางสาวฐิติวรรณ เรืองเจริญ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  ปีการศึกษา : 2558
  บทคัดย่อ
  ยาเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทานดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกลับให้รวมถึงพืช หรือ ส่วนของพืชที่เป็น หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ใน การผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย

  Abstract
  Drug abuse refers to any type of object or chemical drug into the body which, whether by Government. Pump or otherwise cause any effect on body and mind in such a way as to increase in size, there must be withdrawal symptoms when drug addiction are increasing, lack of drug addiction needs both physical and mental health is always serious and generally back down, disrepair, including plants or parts of plants as productive or as punishment, drugs, or may be used to produce drugs, and chemicals used to produce drugs, such penalty.

   
 19. เม็ดแมงลักลดความอ้วน

  กรกฎาคม 10, 2016 at 8:27 pm

  บทคัดย่อ
  ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจการรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น และสมุนไพรบางตัวยังช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่งผลให้ผู้รับประทานมีผิวพรรณ และรูปร่างที่ดีอีกด้วย ซึ่งเม็ดแมงลักเป็นหนึ่งในเมนูสุขภาพที่มีสาว ๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อกันว่า เม็ดแมงลักมีสรรพคุณช่วยเรื่องการลดความอ้วน
  ก่อนจะไปดูเรื่องสรรพคุณของเม็ดแมงลัก เรามาทำความรู้จักกับต้นแมงลักกันก่อนดีกว่า แมงลัก เป็นพืชล้มลุกในสกุลกะเพรา-โหระพา ลักษณะของต้นแมงลักจะคล้ายต้นกะเพรา แต่กลิ่นและใบจะมีสีอ่อนกว่า ลำต้นของแมงลัก จะสูงประมาณ 65 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมทุกส่วน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างรี ขอบใบเรียบหรือหยักมน ดอกออกช่ออยู่ปลายยอด กลีบดอกมีสีขาว และร่วงง่าย ผลเป็นผลชนิดแห้ง ภายในมี 4 ผลย่อย เรียกว่า เม็ดแมงลัก มีลักษณะกลมยาวสีดำ มีเมือกห่อหุ้ม

  Abstract

  Nowadays there are people interested in healthy eating herbs and more. Some herbs and also helps in the excretion. As a result, the skin is eaten. And shapes, too The sweet basil seed is one healthy menu with girls a lot of attention. It is believed that Grain seeds helps to reduce weight.
  Before going to see the benefits of sweet basil seed. We come to know well over the basil seeds is a biennial plant of the genus Ocimum – basil. The nature of the basil seeds is similar. The smell and the leaves are lighter. The stems of basil to a height of about 65 cm fragrant part. Leaves are oval shaped, smooth or serrated edges rounded. A bouquet of flowers on the top The petals are white and fell to Dried Fruit 4 results within a small grain seeds that have long round black. A slime encapsulated

   
 20. 6/3(5,6,23,27,38)

  กรกฎาคม 10, 2016 at 8:31 pm

  บทคัดย่อ
  ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจการรับประทานอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น และสมุนไพรบางตัวยังช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่งผลให้ผู้รับประทานมีผิวพรรณ และรูปร่างที่ดีอีกด้วย ซึ่งเม็ดแมงลักเป็นหนึ่งในเมนูสุขภาพที่มีสาว ๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อกันว่า เม็ดแมงลักมีสรรพคุณช่วยเรื่องการลดความอ้วน
  ก่อนจะไปดูเรื่องสรรพคุณของเม็ดแมงลัก เรามาทำความรู้จักกับต้นแมงลักกันก่อนดีกว่า แมงลัก เป็นพืชล้มลุกในสกุลกะเพรา-โหระพา ลักษณะของต้นแมงลักจะคล้ายต้นกะเพรา แต่กลิ่นและใบจะมีสีอ่อนกว่า ลำต้นของแมงลัก จะสูงประมาณ 65 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมทุกส่วน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างรี ขอบใบเรียบหรือหยักมน ดอกออกช่ออยู่ปลายยอด กลีบดอกมีสีขาว และร่วงง่าย ผลเป็นผลชนิดแห้ง ภายในมี 4 ผลย่อย เรียกว่า เม็ดแมงลัก มีลักษณะกลมยาวสีดำ มีเมือกห่อหุ้ม

  Abstract

  Nowadays there are people interested in healthy eating herbs and more. Some herbs and also helps in the excretion. As a result, the skin is eaten. And shapes, too The sweet basil seed is one healthy menu with girls a lot of attention. It is believed that Grain seeds helps to reduce weight.
  Before going to see the benefits of sweet basil seed. We come to know well over the basil seeds is a biennial plant of the genus Ocimum – basil. The nature of the basil seeds is similar. The smell and the leaves are lighter. The stems of basil to a height of about 65 cm fragrant part. Leaves are oval shaped, smooth or serrated edges rounded. A bouquet of flowers on the top The petals are white and fell to Dried Fruit 4 results within a small grain seeds that have long round black. A slime encapsulated

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: