วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 – 17.30 กลุ่มวิชาการได้จัดประชุมเตรียมครูผู้สอน IS ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีคุณครูผู้สอนทั้งหมด 21 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน IS ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้วิทยากร 3 ท่าน อ.ศศมน มะปราง อ.นงค์นุช เพ็ชรนอก และอ.ธนเดช วิไลรัตนากูล พร้อมทั้งเปิดตัวเว็บไซต์ htttp://iscps2013.wordpress.com เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน IS ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาพกิจกรรม

Advertisements