ตั้งแต่สัปดาห์นี้ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ขอให้นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 มารับเอกสาร IS ที่อ.ธนเดช ห้องวิชาการ อาคาร 6 โดยขอให้นักเรียนส่งตัวแทนมารับเป็นห้อง แล้วนำไปแจกเพื่อน เอกสารที่ได้จะใช้เป็นใบกิจกรรมประกอบการเรียน IS1 และ IS3 เอกสารฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่ใช้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจจะช้าไปนิดหน่อย เพราะผู้รับผิดชอบเป็นคนใหม่ กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ แต่ระหว่างนั้นได้ทำการแจกเอกสารให้กับครูผู้สอนมาเป็นระยะ ๆ และได้จัดการปฐมนิเทศเตรียมครูผู้สอนแล้ว เอกสารชุดนี้ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหลาย ๆ โรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสารที่คุณครูนงค์นุช เพ็ชรนอกและคณะได้จัดทำไว้ ในปีการศึกษา 2555 อย่างไรก็ตามหากคุณครูหรือนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน IS สามารถสอบถามจากคุณครูธนเดช ได้โดยตรง ร่วมกันสรรสร้างรายวิชา IS เพื่อพัฒนาตนเอง แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดี

Advertisements