การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 12 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน IS1-3 และการติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1-2 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษาประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา นายสมเดช สอนถม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพ นายกิตติ ทับขันต์ และนางวิไลลักษณ์ หิงชาลี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และนายธนเดช วิไลรัตนากูล ครูผู้รับผิดชอบIS

Advertisements