DSCN0379

DSCN0393

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 กลุ่มวิชาการได้สำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน IS1 และ IS3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยได้แจกให้กับคุณครูผู้สอน 4 รายการ คือ 1.คำอธิบายรายวิชา แนวการวัดผล 2.เอกสารใบกิจกรรม IS1 ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคุณครูการงานอาชีพฯ 3.เอกสาร IS3  4.แฟ้มเก็บผลงาน IS ที่ดีประจำห้อง แล้วในช่วงปลายภาคเรียน คุณครูจะนำส่งกลุ่มวิชาการ เพื่อส่งมอบต่อไปยังคุณครูท่านใหม่ที่สอนห้องนั้น ๆ

สำหรับนักเรียนขอให้หัวหน้าห้องมานับเอกสารที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในห้องทุกคน เริ่มต้นช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นะครับ

DSCN0382

คลิกดูภาพทั้งหมด

Advertisements