2

เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน IS1 และ IS3 ปี 2557 เอกสารชุดนี้ได้พัฒนาปรับปรุงมาจากเอกสารของอาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 โดยนำมาใช้ในการเรียนการสอน IS เมื่อปีการศึกษา 2556 ต่อมาในปีการศึกษานี้ได้พัฒนาปรับปรุงโดยคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา  ขอขอบคุณอาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ไว้ ณ ที่นี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยคลิกที่หน้าดาวน์โหลด

Advertisements