22

23

ประกาศ จาก งานจัดการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา

ขอความกรุณาคุณครูผู้สอน IS ทุกท่าน แจ้งให้นักเรียนที่ท่านสอน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มทำการกรอกรายละเอียด IS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
IS1

IS3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูธนเดช  วิไลรัตนากูล  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6

Advertisements