22

อีกก้าวหนึ่งของโรงเรียนมาตรฐานสากล

กำหนดการติดตามของคณะกรรมการติดตามโรงเรียนพัฒนาอย่างเข้มข้น Intensive school ทั่วประเทศ

1. แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตามให้คำปรึกษาและประเมินผล ระดับ SCQA และ OBECQA

ให้คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School)

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ

3. แจ้งการการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล

4. กำหนดการติดตาม

5. คำสั่งคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 001 กำหนดการติดตาม คำสั่งลงนามแล้วล่าสุด จดหมาย สพป. จดหมาย สพม. แจ้งรร.หน่วยเบิก แจ้งสพปโอนจัดสรร. แจ้งสพมโอนจัดสรร.

ที่มา : http://210.246.188.154/obec_scd/index2554.php

Advertisements