ภาพนิ่ง1

สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชา IS   และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม สัมนาเวทีศักยภาพ ระดับประเทศ

หนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือแจ้ง สพม. สพป. บัญชีจัดสรรงบ รร.มัธยม บัญชีจัดสรรงบ รร.ประถม

Advertisements