is

เอกสารประกอบการเรียน IS1 ม.1 และ ม.4 จัดทำสำเนาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเย็บเอกสารเรียบร้อยแล้ว เชิญคุณครูผู้สอนรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

Advertisements