บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา

IS 3 ม.3

IS 3 ม.3

3. การจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity:IS3)

การจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม(Social Service Activity:IS3)เป็นการนำองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ และการสื่อสารและนำเสนอไปใช้บริการสังคม โดยจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ในลักษณะของกิจกรรม / โครงงาน / โครงการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและโลก และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและโลก

ดังแสดงในแผนผัง

  แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

1)      ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ลำดับ

กิจกรรม

ชั่วโมง

หมายเหตุ

1

วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เช่น

– สิ่งแวดล้อม

– ปัญหาและผลกระทบต่อวิถีชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เลือกเฉพาะเรื่องที่สนใจจะอนุรักษ์)

ฯลฯ

2

วางแผนการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
โดยจัดทำรายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น
– โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

3

ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด เช่น

– ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

4

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เช่น

– บันทึกผลการดำเนินกิจกรรม

– สะท้อนความคิดเห็นของตน / ชุมชนในการทำกิจกรรม

– อภิปรายและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ฯลฯ

5

เผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น

– จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน

– จัดทำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์

– จัดทำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook

– จัดทำป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน

– จัดทำ CD DVD เผยแพร่ผลงาน

– จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

ฯลฯ

รวม

 

         

2) ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชื่อกิจกรรม …………………………………………   ภาคเรียนที่……………….ปีการศึกษา……………………….

 

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

– รับสมัครสมาชิก

– ชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

– เขียนโครงการ

– กำหนดขอบข่ายและวางแผนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

– นำเสนอแผนพัฒนาต่อครูที่ปรึกษา

– ประชุมปรับปรุงแผนและเตรียมแบ่งงานในความรับผิดชอบ

– กิจกรรมที่ 1…………….…..

– กิจกรรมที่ 2…………………

– สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1

– จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน

– กิจกรรมที่ 3………………..

– กิจกรรมที่ 4………………..

– สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2

– จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

– เสนอ (ร่าง) รายงานต่อครูที่ปรึกษาโครงการ

– ครูที่ปรึกษาตรวจแก้ไขผลงาน

– จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

– นำเสนอบทสรุปต่อโรงเรียนและประเมินผลโครงการ

 

 1)   ตัวอย่างกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมเรื่อง สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวอย่างกิจกรรม        รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการหาแนวทางและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเอง ชุมชน สังคมและโลก

2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เพื่อปลูกฝังเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ผลงาน (เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ)

– จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน

– จัดทำเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์

– จัดทำ Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook

– จัดทำป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน

– จัดทำ CD DVD เผยแพร่ผลงาน

– จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

ฯลฯ

วิธีดำเนินการ

1. ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม

2. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน

3. นักเรียนวางแผนการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
โดยจัดทำรายละเอียดและตารางเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมที่จะดำเนินการ

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด

5. นักเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

6. นักเรียนเผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย

7. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน และสรุปบทเรียน

สื่อและอุปกรณ์ (เลือกให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด)

วัสดุ อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของจริง ของจำลอง

การวัดและประเมินผล

  1. การสังเกตและตรวจผลงาน / การปฏิบัติจริง
  2. แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงาน / การปฏิบัติจริง

 

สำหรับ IS3 ที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมโลกซึ่งครูที่ปรึกษาอาจกำหนดจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมได้ดังนี้

1.นักเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมได้

2.นักเรียนสามารถจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินกำหนด

4.นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติกิจกรรม

ครูที่ปรึกษาติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์สำคัญเป็นระยะๆและประเมินระดับคุณภาพผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ IS3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตามจุดประสงค์สำคัญหรือสิ้น

ภาคเรียน เพื่อสรุปผลการประเมินเป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน ดังนี้

ระดับคุณภาพ                     สรุปผลการประเมิน

ดีมาก                                     ผ่าน

ดี                                         ผ่าน

พอใช้                                      ผ่าน

ปรับปรุง                                   ไม่ผ่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ธันวาคม 2018
อา พฤ
« พ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

สถิติบล็อก

  • 232,312 hits
Advertisements
%d bloggers like this: