บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา

IS 2 ม.5

IS 2 ม.5

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสวิชา I32202

กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………………………………………………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5

เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1 หน่วยกิต                        ภาคเรียนที่ 2

 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม(Oral panel presentation)โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ผลการเรียนรู้

  1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
  2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ
  3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม(Oral panel presentation)โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
  4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนาการวิพากษ์/สนมนาเกี่ยวกับผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, social media online
  5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
Advertisements

1 Response to "IS 2 ม.5"

#ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ปัจจุบันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายอีกทั้งการฆ่าตัวตายก็เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงภายในโลก ทุกวันนี้สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลกันไปในทิศทางที่แตกต่างกันเป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
การฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระทำโดยเจตนาที่จะจบชีวิตของตนเพื่อหนีสภาวะ บางอย่างที่บุคคลนั้นทนทุกข์ทรมานอยู่ เช่น ความเจ็บปวด เหงา สำนึกผิด สูญเสีย โรคภัย เศร้าซึม ความรุนแรง และความยากจน ส่วนใหญ่จะมีสภาพจิตใจที่ห่อเหี่ยว ผิดหวังกับคุณภาพชีวิตของตน ซึ่งการฆ่าตัวตายก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ประเทศในเชิงเศรษฐกิจ แม้แต่ในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ถึงแก่ชีวิต ก็ยังมีความสูญเสียจากการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือพิการทุพพลภาพ ตลอดจนปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ในระดับสังคมจัดว่า เป็นการสูญเสียทั้งแรงงานการผลิต และค่าใช้จ่ายในการรักษา จึงนับเป็นความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล
จากสถิติการฆ่าตัวตายพบว่าประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศฮังการี โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร คือ 38.6 : 100,000 คน รองลงมาคือ ประเทศศรีลังกา ส่วนประเทศไทย อันดับที่ 26 โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรคือ ประมาณ 9 : 100,000 คน โดยประชากรที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบัน อายุ 15 – 24 ปี มีมากขึ้น จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดในไทย คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ระยอง จันทบุรี ประเด็นสำคัญคือ จังหวัดดังกล่าวล้วนแต่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว สาเหตุของการฆ่าตัวตาย เป็นผลพวงมาจากความทุกข์ในจิตใจที่เกิดจากปัญหา หรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งหากเราเข้าใจถึงสาเหตุที่พอจะเป็นไปได้ จะทำให้เราเข้าใจ และดูแลคนที่เราห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้ เพื่อป้องกันการเกิดความคิดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองกับคนที่เรารัก และห่วงใย การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น เป็นโรคซึมเศร้า มีปัญหาบุคลิกภาพ โดยบุคคลที่มีความเสี่ยง พยายามฆ่าตัวตาย หรือฆ่าตัวตายสำเร็จหลังจากที่มีเหตุการณ์เครียดก่อให้เกิดอารมณ์กลัว ไม่สบายใจ ท้อแท้สิ้นหวัง หรือโกรธ ซึ่งสภาพจิตเหล่านี้ทำให้การตัดสินใจเสียไปโดยเฉพาะถ้ามีการใช้สารเสพติด เช่น เหล้า หรือ ยาเสพติด หรือได้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่มีบุคคลฆ่าตัวตายให้เห็นร่วมด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายสำเร็จมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถ้ามียา อาวุธหรือวิธีที่จะทำได้ง่ายๆใกล้ตัว
จากการศึกษาพบว่าเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง ดังนั้นจึงเป็นไปตามสมมติฐาน ในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งเราควรสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมใจกันปกป้องลูกหลานจากอิทธิพลของค่านิยมที่ไม่เหมาะสม พัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพกายและใจ ช่วยสร้างสังคมให้สมาชิกไม่รู้สึก โดดเดี่ยวหรือแปลกแยก ให้ทุกคนได้ร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีของปัญหาการฆ่าตัวตาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ธันวาคม 2018
อา พฤ
« พ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

สถิติบล็อก

  • 232,312 hits
Advertisements
%d bloggers like this: