งานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กลุ่มวิชาการ ได้กำหนดดำเนินงานจัดนิทรรศการแสดงผลงาน IS2 และ IS3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

Advertisements